AKTIVÁLÁSI MECHANIZMUS
#FELFEDEZŐNEK SZÜLETTÜNK” („AKTIVÁLÁS”)

1. # FELFEDEZŐNEK SZÜLETTÜNK nevű aktiválást ezen dokumentum („Mechanizmus”) alapján végezzük a www.felfedezonekszulettunk.hu oldalon.

2. Az aktiválás kezelője a FEEDERS AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, székhely: Varsó, ul. Mazowiecka 9, 00-052 Warszawa („Szervező”). A szervezőt a Walt Disney Magyarország Kft. bízza meg. („Ügyfél”)

3. Az aktiválást nem a Facebook hozza létre, adminisztrálja vagy szponzorálja. A Facebook a Facebook, Inc. bejegyzett védjegye. A Facebook nem felelős az aktiválás végrehajtásáért.

4. Az aktiválás 2021. augusztus 9-én kezdődik. Az aktiválás a kezdettől számítva legfeljebb 12 hónapig tart, feltéve, hogy legalább egy hónapig aktív marad, és bármikor megszüntethető.

5. Az Aktiválásban bármely természetes személy („Résztvevő”) részt vehet.

6. A fent említett időszakban a Résztvevők – a felfedezonekszulettunk.hu weboldal „A kezdeményezésről” szakaszában meghatározott feltételek szerint – Magyarországon megtekintésre érdemes helyeket jeleníthetnek meg és/vagy adhatnak hozzá. Azoknak a résztvevőknek, akik helyeket adnak hozzá az interaktív térképhez, fel kell tüntetniük a hely nevét, a hely leírását, hozzá kell adniuk a hely fényképét/fényképeit, valamint a kiválasztott hely címét és/vagy koordinátáit. A „Becenév” mező kitöltése nem kötelező.

7. A kezdeményezésben való részvétel kétféleképpen lehetséges:

 • i) Hely hozzáadásával a térképhez az alábbi pont szerinti formában: 6
 • ii) Bejegyzés közzétételével a közösségi médiában (Facebook, Instagram) a #felfedezonekszulettunk hashtaggel. Az így beküldött helyek a felfedezonekszulettunk.hu weboldalon, a „Galéria” fülön jelennek meg.

8. A Szervező megköveteli, hogy a Résztvevők által hozzáadott bejegyzések, különösen fotók, csak a helyet ábrázolják, személyekről készült képeket nem tartalmazhatnak.

9. A résztvevő kijelenti és garantálja, hogy a beküldött fényképnek és a hely leírásának ő az egyetlen, teljes mértékben felhatalmazott alkotója, és annak a Szervező és az Ügyfél általi használata nem sért szerzői vagy egyéb jogokat. A Résztvevő továbbá kijelenti és garantálja, hogy az alkotások nem sértik harmadik felek jogait.

10. A Résztvevő a Szervezőt és az Ügyfelet a törvény által megengedett legteljesebb mértékben felhatalmazza a Résztvevő által az alkalmazásba feltöltött művek (fotók, leírások, becenevek) részben vagy egészben, módosításokkal vagy anélkül nélkül, azaz a tulajdonjog és az attól függő jogok területén, időbeli és területi korlátozások nélkül, az engedély megadásakor ismert összes felhasználási területen történő felhasználására, különösen:

 • a) a művek vagy azok egyes elemeinek felvételére és sokszorosítására – a mű másolatainak elkészítésére minden ismert technika felhasználásával, beleértve a nyomtatást, a reprográfiát, a mágneses rögzítést és a digitális, audiovizuális technikákat, számítógépes memóriába történő rögzítésére, felvételét és bármilyen adathordozón, különösen az összes reklámhordozón történő reprodukciójára, a mennyiség és a forgalom korlátozása nélkül;
 • b) az eredeti példányok vagy azon másolatok kereskedelmére, amelyekre a művet rögzítették; az eredeti vagy másolatok forgalmazásaira, kölcsönadására vagy kölcsönvételére;
 • c) a mű vagy annak egyes elemeinek a b) pontban meghatározottaktól eltérő módon történő terjesztésére – nyilvános előadás, kiállítás, bemutatás, sokszorosítás, sajtóban / nyomtatott sajtóban való közzététel, valamint televíziós és rádióállomások általi analóg és digitális műsorszórás és újraszórás, vezetékes vagy földi állomások által (kábeles hálózatokban és kódolt televízióban történő vezeték nélküli módon) történő sugárzás, mágneses szalagok és magneto-optikai hordozók használatával történő sugárzás, műholdas műsorszórás, egy másik televíziós vagy rádiószervezet által történő párhuzamos és integrált műsorszórás révén, valamint a mű vagy egyes elemeinek nyilvános megosztására oly módon, hogy az az általuk kiválasztott helyen és időben mindenki számára elérhető legyen (Internet vagy más számítógépes hálózatok) az UMTS, GPRS, GPS technológiák használatával. A kétségek elkerülése érdekében a művek a Szervező és a Megrendelő által a “Felfedezőnek születtünk” szlogen használatát célzó kampány kapcsán végzett promóció elősegítése érdekében részben vagy egészben, tetszőleges formában terjeszthetők.

11. A pályázatokat azután teszik közzé, hogy a Szervező ellenőrizte, hogy azok megfelelnek-e az előírásoknak.

12. A Szervező fenntartja a jogot, hogy moderálja a Résztvevők által benyújtott pályázatokat, különösen azt, hogy ne fogadja el, ne tegye közzé és eltávolítsa az olyan pályázatokat, melyek:

 • a) a törvényekkel, tisztességgel, a társadalmi együttélés elveivel, a fair play alapelveivel ellentétes cselekmények eredményeként küldött helyeket tartalmaznak;
 • b) trágár beszédet, sértő, politikai, propaganda, vallási vagy illegális tartalmat tartalmaznak;
 • c) a Szervezőtől és az Ügyféltől eltérő szervezetekre vonatkozó hirdetési tartalmat tartalmaznak;
 • d) sértik a harmadik felek jogait, ideértve különösen: személyes jogokat és szerzői jogokat, valamint a kép védelmének jogát;
 • e) esetében a Résztvevőnek nincsenek szerzői vagy másodlagos jogai a beküldött/közzétett fotókra vagy azok minden elemére vonatkozóan.
 • f) személy vagy személyek képét tartalmazza azzal a kizárólagos feltétellel, hogy a Szervező fenntartja a jogot, hogy fényképeket tegyen közzé a kampányban „Felfedezőinkként” említett partnerek képével.

13. A résztvevők személyes adatait a személyes adatok védelméről szóló, 2018. május 10-i törvény, az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló, 2002. július 18-i törvény és a személyes adatok védelméről szóló 2016/679 sz. általános adatvédelmi rendelet (2016/679 rendelet) szerint kezelik. A személyes adatok kezelője a FEEDERS AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, székhely: Varsó, ul. Mazowiecka 9, 00-052 Warszawa (a továbbiakban „Adatkezelő”). Az Adatkezelőt az odo@feeders.agency e-mail címen vagy írásban, az adatkezelő székhelyének címére küldött levélben lehet megkeresni. Az Adatkezelővel a személyes adatok feldolgozásával és az adatkezeléshez kapcsolódó jogok gyakorlásával kapcsolatos valamennyi ügyben kapcsolatba lehet lépni. A személyes adatok feldolgozása a következő esetekben történik:

 • a) a “#FelfedezőnekSzülettünk” aktiválása a feltételeknek megfelelően. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke (a 2016/679 általános adatvédelmi rendelet (2016/679 rendelet) 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja; az Adatkezelő jogos érdeke az aktiválás;
 • b) az esetleges követelések megállapítása, érvényesítése vagy az azokkal szembeni védekezés – az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (a 2016/679 rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja), amely során az Adatkezelő bármilyen igényt vagy védelmet támaszt az ilyen követelésekkel szemben.

14. A személyes adatok átadhatók az Ügyfélnek.

15. A személyes adatokat az Aktiválás végrehajtásához szükséges ideig tároljuk. Az adatkezelési időszak minden alkalommal meghosszabbítható a követelések elévülésének idejével, ha a személyes adatok feldolgozása szükséges bármely követelés megállapításához vagy érvényesítéséhez, vagy az Adatkezelő által az azokkal szembeni védekezéshez. Ezen időszak után az adatokat csak a jogszabályi előírásokban meghatározott célból és mértékben kezeljük.

16. A résztvevőknek joguk van hozzáférni az adatokhoz, és jogosultak azok helyesbítésére, eltávolítására vagy korlátozására, továbbá tiltakozhatnak adataik feldolgozása ellen.

17. A résztvevők panaszt is benyújthatnak a személyes adatok védelmével foglalkozó felügyeleti szervhez, ha úgy ítélik meg, hogy a személyes adatok kezelése sérti a 2016/679 rendelet rendelkezéseit.

18. A résztvevők sajátos helyzetükhöz kapcsolódó okokból jogosultak kifogást emelni a 30. pontban megjelölt célok érdekében történő adatkezeléssel szemben. Az adminisztrátor bizonyítási célból arra kéri Önt, hogy írásban vagy elektronikusan tegyen kifogást.

19. A személyes adatok megadása szükséges az Aktiválásban való részvételhez.

20. A Szabályzat által nem szabályozott kérdésekben az alkalmazandó jogszabályok, különösen a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

21. A teljes szöveget a www.felfedezonekszulettunk.hu oldalon tesszük elérhetővé a nyilvánosság számára.